Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Viac informácií

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj nových motorových vozidiel značiek Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional aJeep v Slovenskej republike


1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj vozidiel značky Alfa Romeo, Fiat a Jeep v Slovenskej republike (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou GRIF spol. s r.o. so sídlom Panónska cesta č. 21, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu BratislavaI, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1736/B, na strane predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“) a jej klientmi/zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci“) pri predaji a kúpe nových motorových vozidiel značky Alfa Romeo, Fiat a Jeep (ďalej len „nMV“).

1.2 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcima Kupujúcim pri predaji nMV. V prípade, ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od kúpnej zmluvy, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. Na platnosť a účinnosť od VOP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej zmluve sa vyžaduje ich písomná forma.

1.3 Predávajúci je obchodná spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti autorizovaného predaja nMV, pričom túto činnosť vykonáva vo vlastnom mene, na vlastný účet, na vlastné podnikateľské riziko.

1.4 Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je kupujúcim nMV a/alebo jeho príslušenstva a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu.

1.5 Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení  individuálnej kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inejpodnikateľskej činnosti. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa kupujúcim/spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá kupuje nMV a/alebo jeho príslušenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Záujemca o kúpu je oprávnený objednať si nMV a/alebo jeho príslušenstvo od Predávajúceho v priestoroch jeho prevádzok výhradne osobne alebo v zastúpení splnomocneným zástupcom.

2.2 V prípade prejaveného záujmu zo strany záujemcu o kúpu a objednanie nMV a/alebo jeho príslušenstva pripraví poverený pracovník Predávajúceho so záujemcom kúpnu zmluvu, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje zmluvných strán, presná špecifikáciu nMV a/alebo jeho príslušenstva (najmä konkrétny druh, typ, model, farba nMV, údaje opožadovanej technickej a interiérovej výbave a príslušenstve, prípadne doplnkové služby poskytované zo strany Predávajúceho podľa požiadaviek záujemcu), dohodnutú Kúpnu cenu a platobné podmienky, čas plnenia (odhadovaný dátum) Predávajúceho a ďalšie dojednania, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú (ďalej len „Kúpna zmluva“). O možnostiach technickej a interiérovej výbavy a príslušenstva informuje záujemcu o kúpu nMV a/alebo jeho príslušenstva poverený pracovník Predávajúceho, a to podľa možností ponúkaných výrobcom nMV. V Kúpnej zmluve musia byť okrem údajov o objednávanom nMV a/alebo jeho príslušenstve vyplnené aj požadované identifikačné údaje záujemcu o kúpu nMV a/alebo jeho príslušenstva, t.j. predovšetkým pri fyzickej osobe - nepodnikateľovi meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, pri fyzickej osobe – podnikateľovi meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ/IČ DPH, adresa trvalého pobytu a prípadne aj miesta podnikania ašpecifikácia registrácie v príslušnom registri podnikateľov, a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, špecifikácia registrácie v príslušnom registri podnikateľov a identifikácia osoby oprávnenej konať a podpisovať za danú právnickú osobu. V Kúpnej zmluve bude uvedený aj odhadovaný dátum dodania objednaného nMV a/alebo jeho príslušenstva, pričom konkrétny termín dodania bude následne určený za podmienok uvedených v týchto VOP.

2.3 Kúpna zmluva je uzatvorená podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy, sa spravujú slovenským právom. V prípade, ak na strane Kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, použijú sa okrem ustanovení kúpnej zmluvy a VOP na prospech strany, ktorá je spotrebiteľom, vždy ustanovenia Občianskeho zákonníka § 52-54 (spotrebiteľské zmluvy) a § 612 a nasledujúce (spotrebiteľské kúpne zmluvy). Aplikácia Občianskeho zákonníka na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je daná vždy pre oblasti zodpovednosti za vady a záruky. Pri dodržaní ustanovenia tohto bodu kúpna zmluva ani VOP neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa zmluva odchyľovala od zákona v neprospech spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ/kupujúci vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje zmluvné postavenie.


3. Predmet Kúpnej zmluvy a predmet kúpy

3.1 Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému nMV a/alebo jeho príslušenstvu z Predávajúceho na Kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je nMV a/alebo jeho príslušenstvo uvedené v Kúpnej zmluve. Skutočnosť, že nMV a/alebo jeho príslušenstvo bude vyrobené až po podpísaní Kúpnej zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť Kúpnej zmluvy.

3.2 Predávajúci sa podpisom Kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu záväzne objednané nMV a/alebo jeho príslušenstvo a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k príslušnému nMV a/alebo jeho príslušenstvu za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne avčas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a príslušné nMV a/alebo jeho príslušenstvo na vyzvanie Predávajúceho v mieste plnenia riadne a včas prevziať.


4. Kúpna cena a platobné podmienky


4.1 Výška Kúpnej ceny, výška Preddavku na Kúpnu cenu (ďalej len „Preddavok“) azostávajúcej časti Kúpnej ceny (po odpočítaní Preddavku) (ďalej len „Doplatok“) a lehoty ich splatnosti sú stanovené dohodou zmluvných strán v Kúpnej zmluve. Zaplatením Kúpnej ceny alebo jej akejkoľvek časti sa rozumie pripísanie dohodnutej platenej sumy na účet Predávajúceho.

4.2 Kupujúci je povinný bezhotovostným prevodom zaplatiť Predávajúcemu Preddavok vdohodnutej lehote a výške, ktoré budú uvedené v Kúpnej zmluve na základe daňového dokladu Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený (nie však povinný) objednať dodanie nMV a/alebo jeho príslušenstva od výrobcu, resp. dovozcu až po prijatí Preddavku. Ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou Preddavku, predlžuje sa o dobu omeškania lehota na dodanie nMV a/alebo jeho príslušenstva. Omeškanie Kupujúceho so zaplatením Preddavku o viac ako 30 dní sa považuje za porušenie Kúpnej zmluvy Kupujúcim podstatným spôsobom, v dôsledku ktorého sa Kúpna zmluva automaticky - bez potreby ďalšieho právneho úkonu Predávajúceho zrušuje aPredávajúcemu vzniká voči Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške Preddavku; nárok Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý zánikom Kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Doplatok v dohodnutej výške v lehote splatnostiuvedenej v daňovom doklade (faktúre) vystavenej Predávajúcim. Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu pred odovzdaním a prevzatím nMV a/alebo jeho príslušenstva. Kupujúci je povinný preukázať zaplatenie celej Kúpnej ceny Predávajúcemu najneskôr v deň protokolárneho odovzdania aprevzatia nMV a/alebo jeho príslušenstva. Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Doplatku, predlžuje sa o dobu omeškania Kupujúceho čas plnenia Predávajúceho podľa Kúpnej zmluvy. Omeškanie Kupujúceho so zaplatením Doplatku o viac ako 30 dní sa považuje za porušenie Kúpnej zmluvy Kupujúcim podstatným spôsobom a Predávajúcemu vzniká právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na zaplatenie Kupujúcemu, a zároveň mu vzniká voči Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške Preddavku; Preddavok zaplatený Kupujúcim prepadá vprospech Predávajúceho z titulu nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pokiaľ Preddavok nebol zaplatený vplnej výške, zaplatená časť Preddavku prepadá v prospech Predávajúceho z titulu nároku na zaplatenie časti zmluvnej pokuty a Predávajúci má nárok na doplatenie zmluvnej pokuty do výšky dohodnutého Preddavku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý zánikom Kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia.

4.4 Pokiaľ Preddavok nebol z akéhokoľvek dôvodu dohodnutý a Kupujúci je v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny viac ako 30 dní, považuje sa to za porušenie Kúpnej zmluvy Kupujúcim podstatným spôsobom a Predávajúcemu vzniká právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na zaplatenie Kupujúcemu, a zároveň mu vzniká voči Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % Kúpnej ceny vrátane DPH dohodnutej v Kúpnej zmluve. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý zánikom Kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia.

4.5 Ak sa Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek platby na základe Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP Predávajúcemu, je povinný zaplatiť Predávajúcemu popri zákonných úrokoch z omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody. Na povinnosť Kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv skutočnosť, že vdôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho došlo neskôr k zániku Kúpnej zmluvy.

4.6 Predávajúci je oprávnený jednostranným právnym úkonom zvýšiť Kúpnu cenu o sumu, o ktorú sa Predávajúcemu objektívne zvýšili skutočné náklady spojené s dodaním nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu, a to najmä z dôvodov (i) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, finančných alebo iných opatrení orgánov verejnej moci, a/alebo (ii) v prípade zvýšenia ceny nMV a/alebo jeho príslušenstva zo strany výrobcu, a/alebo (iii) vprípade kurzových zmien meny použitej na stanovenie výšky Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený zvýšiť Kúpnu cenu v prípade, ak dôvod jej zvýšenia nastane v období od uzavretia Kúpnej zmluvy do prevzatia nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcim. O zvýšení Kúpnej ceny je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho. V prípade, ak zvýšenie Kúpnej ceny vrátane DPH prekročí 15 % pôvodnej Kúpnej ceny vrátane DPH, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ato v lehote do 7 (siedmich) kalendárnych dní od doručenia informácie o zvýšení Kúpnej ceny od Predávajúceho; márnym uplynutím tejto lehoty právo Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zaniká.

4.7 Právo Kupujúceho, ktorý má postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty, na odpočítanie DPH pri kúpe nMV, sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy berie na vedomie, že Predávajúci nie je subjektom oprávneným rozhodovať o nároku Kupujúceho na odpočítanie DPH pri kúpe nMV.


5. Dodanie nMV a/alebo jeho príslušenstva, miesto a čas plnenia Predávajúceho

5.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu nMV a/alebo jeho príslušenstvo podľa Kúpnej zmluvy v mieste, ktorým je určená prevádzkareň Predávajúceho (EXW – ex works), alebo inom dohodnutom mieste (ďalej len „Miesto plnenia Predávajúceho“). Ak má Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy nMV a/alebo jeho príslušenstvo na Miesto plnenia Predávajúceho odoslať, platí, že dotknuté nMV a/alebo jeho príslušenstvo bolo odovzdané Kupujúcemu okamihom jeho odovzdania na prepravu; náklady spojené s prepravou a prevzatím znáša v celom rozsahu Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.2 Predpokladaný termín dodania nMV a/alebo jeho príslušenstva označený v Kúpnej zmluve ako „odhadovaný dátum dodania„ alebo iným podobným spôsobom je určený odborným odhadom s prihliadnutím na povahu predmetu kúpy, na možnosti a kapacity výrobcu, geografickú polohu, podmienky prepravy, dopyt a ponuku.

5.3 Predávajúci vhodnou formou vopred oznámi Kupujúcemu konkrétny termín dodania nMV a/alebo jeho príslušenstva najmenej 3 (tri) kalendárne dni vopred a Kupujúci je povinný nMV a/alebo jeho príslušenstvo v tomto termíne prevziať. Predávajúci je oprávnený dodať nMV a/alebo jeho príslušenstvo Kupujúcemu aj kedykoľvek pred predpokladaným termínom dodania nMV a/alebo jeho príslušenstva, pričom sa zaväzuje Kupujúceho o takejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci sa zaväzuje nMV a/alebo jeho príslušenstvo v oznámenom skoršom termíne od Predávajúceho prevziať. Termín dodania nMV a/alebo jeho príslušenstva sa predlžuje o omeškanie Kupujúceho so zaplatením Preddavku a/alebo Doplatku.

5.4 Zaplatená Kúpna cena musí byť najneskôr v deň protokolárneho odovzdania nMV a/alebo jeho  príslušenstva Predávajúcim Kupujúcemu, resp. osoby oprávnenej konať v jeho mene pripísaná na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný v Mieste plnenia Predávajúceho a v oznámenom konkrétnom termíne dodania nMV a/alebo jeho príslušenstvo prevziať, a to osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby, pričom splnomocnenie je za Kupujúceho konajúca osoba povinná relevantne preukázať Predávajúcemu. Predávajúci je povinný pri odovzdávaní nMV a/alebo jeho príslušenstva tieto predviesť Kupujúcemu a oboznámiť ho s ich obsluhou a údržbou. O dodaní a prevzatí nMV a/alebo jeho príslušenstva spíšu zmluvné strany protokol, ktorého podpísaním obe zmluvné strany potvrdia odovzdanie a prevzatie v ňom špecifikovaného nMV a/alebo jeho príslušenstva; v prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia nMV a/alebo jeho príslušenstva považuje dátum podpísania protokolu. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu spolu s nMV a/alebo jeho príslušenstvom doklady súvisiace s ich užívaním a údržbou (najmä návod na obsluhu, servisnú knižku, zoznam autorizovaných servisov).

5.5 V prípade, ak sa Predávajúci vo vzťahu ku oznámenému konkrétnemu termínu dodania dostane do omeškania s dodaním nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu o viac ako 90 kalendárnych dní, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúci sa nedostane do omeškania sdodaním nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu, ak tomuto dodaniu bránia objektívne dôvody, ktoré nie sú na strane Predávajúceho. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť (objektívny dôvod omeškania) Kupujúcemu.

5.6 V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím nMV a/alebo jeho príslušenstva vMieste plnenia Predávajúceho o viac ako 5 dní, a/alebo Kupujúci neprevezme nMV a/alebo jeho príslušenstvo ani v náhradnom termíne dodania oznámenom zo strany Predávajúceho, Predávajúcemu vzniká právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez poskytnutia ďalšej lehoty Kupujúcemu a/alebo mu vzniká voči Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške Preddavku; pokiaľ Preddavok nebol z akéhokoľvek dôvodu dohodnutý, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej Kúpnej ceny vrátane DPH dohodnutej v Kúpnej zmluve. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý zánikom Kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia.


6. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

6.1 Vlastnícke právo k nMV a/alebo jeho príslušenstvu prechádza na Kupujúceho okamihom protokolárneho odovzdania nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, a to bez ohľadu na evidenčné úkony realizované na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

6.2 Nebezpečenstvo škody na nMV a/alebo jeho príslušenstve prechádza na Kupujúceho:

- okamihom ich protokolárneho odovzdania a prevzatia Kupujúcim alebo

- okamihom, kedy sa Kupujúcemu po oznámení presného termínu dodania umožnilo s nMV a/alebo jeho príslušenstvom nakladať a Kupujúci, ktorý mal povinnosť ich prevziať, z dôvodov, ktoré neboli na strane Predávajúceho, nMV a/alebo jeho príslušenstvo neprevzal.

6.3 Pre prípad, ak zo strany pracovníka Predávajúceho dôjde k odovzdaniu nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu pred zaplatením Kúpnej ceny v celom rozsahu, uplatňuje sa zo strany Predávajúceho výhrada vlastníckeho práva a vlastnícke právo k/na nMV a/alebo jeho príslušenstvu/e prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na nMV a/alebo jeho príslušenstve aj v tomto prípade prechádza na Kupujúceho v okamihu uvedenom v ods. 6.2. Škoda, ktorá prípadne vznikne na nMV a/alebo jeho príslušenstve po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, ktorú znáša Kupujúci, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu Doplatok, okrem prípadu, ak by ku škode na nMV a/alebo jeho príslušenstve došlo v dôsledku porušenia povinnosti Predávajúceho.


7. Zodpovednosť za vady

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má nMV a/alebo jeho príslušenstvo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na nMV a/alebo jeho príslušenstve na Kupujúceho, a ktoré boli spôsobené zavineným porušením povinností Predávajúceho. Povinnosti Predávajúceho a práva Kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

7.2 Predávajúci nezodpovedá za vady nMV a/alebo jeho príslušenstva, o ktorých Kupujúci v čase prevzatia nMV a/alebo jeho príslušenstva vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bolo nMV a/alebo jeho príslušenstvo odovzdané a prevzaté, musel vedieť, okrem prípadu, ak sa vady týkajú tých vlastností nMV a/alebo jeho príslušenstva, ktoré boli osobitne vymienené v Kúpnej zmluve.

7.3 Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že zobral na vedomie, že údaj o spotrebe paliva nMV uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je údajom zisteným v meraní realizovanom výrobcom podľa predpísaných noriem, v ideálnych laboratórnych podmienkach výrobcu, na účely globálnej homologizácie vozidla. Jedná sa o údaj, ktorý je špecifický pre prevádzku nMV výlučne vuvedených laboratórnych podmienkach. Na základe uvedeného Kupujúci berie na vedomie, že reálna spotreba paliva nMV pri jeho prevádzke v iných ako laboratórnych podmienkach bude odlišná od údaju uvedeného v osvedčení o evidencii vozidla. Z pohľadu Kupujúceho sa v prípade údaju o spotrebe paliva nMV nejedná o vymienenú vlastnosť predmetu kúpy.

7.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí nMV a/alebo jeho príslušenstva od Predávajúceho v prítomnosti Predávajúceho nMV a/alebo jeho príslušenstvo s odbornou starostlivosťou dôkladne prezrieť, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak preukáže, že nMV a/alebo jeho príslušenstvo mali tieto vady v čase ich prevzatia Kupujúcim.


8. Záruka za akosť

8.1 .Zárukou za akosť nMV a/alebo jeho príslušenstva preberá Predávajúci záväzok, že nMV a/alebo jeho príslušenstvo budú počas záručnej doby spôsobilé na užívanie na obvyklý účel, a že si zachovajú dohodnuté vlastnosti, pričom podmienky, časový a vecný rozsah, systém a výnimky zposkytovanej záruky sú upravené v Záručných podmienkach, ktoré Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri dodaní nMV a/alebo jeho príslušenstva; podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí nMV a/alebo jeho príslušenstva zo strany Kupujúceho tento potvrdzuje, že bezvýhradne s uvedenými Záručnými podmienkami súhlasí; pokiaľ nie je v Záručných podmienkach uvedené inak, pre záruku za akosť platia nasledovné podmienky:

8.2 Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok, alebo boli spôsobené v príčinnej súvislosti s porušením povinností Kupujúceho.

8.3 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba je prekluzívna. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nMV a/alebo jeho príslušenstva, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Predávajúci poskytol Kupujúcemu záruku na predmet kúpy v rozsahu stanovenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, týchto VOP a v rozsahu/trvaní a za podmienok uvedených v Záručných podmienkach. Kupujúcemu- spotrebiteľovi sa záruka na predmet kúpy poskytuje vdĺžke minimálnej záručnej doby garantovanej právnymi predpismi. Prípadná záruka poskytovaná Predávajúcim Kupujúcemu-spotrebiteľovi nad rámec zákona je zárukou zmluvnou, resp. zárukou poskytnutou jednostranným vyhlásením Predávajúceho v Záručných podmienkach, ktoré upravujú rozsah a podmienky tejto záruky. V prípade, ak je na niektorej časti nMV a/alebo jeho príslušenstva, vyznačená kratšia záručná doba, platí pre túto časť takto vyznačená záručná doba (napr. pneumatiky, akumulátor).

8.4 Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím nMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcim, inak odo dňa, keď mal Kupujúci povinnosť ich prevziať, ale z dôvodov, ktoré neboli na strane Predávajúceho, tak v dôsledku vlastného omeškania neurobil.

8.5 Predávajúci poskytuje záruku za akosť nMV a/alebo jeho príslušenstva výlučne a len v prípade, ak budú nMV a/alebo jeho príslušenstvo používané kumulatívne v súlade s týmito podmienkami prípadne Záručnými podmienkami:

- nMV a/alebo jeho príslušenstvo budú používané v súlade s ich účelom, technickým určením,spôsobom obvyklým pre ich užívanie s náležitou odbornou starostlivosťou,

- nMV a/alebo jeho príslušenstvo nebudú vystavené prostrediu, pre ktoré neboli navrhnutý (priestory pod vodnou hladinou, nevhodné horské cesty, arktické a antarktické oblasti, púšte a pod.), a nebudú vystavené nedovolenému zaťaženiu/preťaženiu,

- na nMV a/alebo jeho príslušenstve nebudú poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na jeho identifikáciu alebo údaje uvedené v servisnej knižke,

- nMV a/alebo jeho príslušenstvo nebudú zo strany Kupujúceho alebo tretích osôb - odlišných od subjektov určených výrobcom na vykonávanie záručných opráv menený, zhodnocovaný alebo upravovaný, bez odbornej súčinnosti s Predávajúcim alebo ním poverenou osobou,

- do nMV nebudú počas záručnej doby zabudované iné ako originálne náhradné diely alebo diely vyhovujúcej akosti,

- predpísaný servis nMV a/alebo jeho príslušenstva počas záručnej doby bude vykonávaný výlučne výrobcom predpísaným spôsobom, pričom Kupujúci je povinný pri každej návšteve servisu počas záruky uschovávať a predkladať kompletnú záručnú servisnú dokumentáciu o každom zásahu, oprave a údržbe vykonanej na predmete kúpy,

- zo strany Kupujúceho budú dôsledne dodržiavané podmienky pre prevádzku, použite, údržbu a ošetrovanie nMV a/alebo jeho príslušenstva,

- nMV a/alebo jeho príslušenstvo nebudú poškodené v dôsledku havárie alebo vdôsledku úmyselného/ nedbanlivostného konania zo strany Kupujúceho alebo tretej osoby.

8.6 nMV ako predmet kúpy je drahý a technicky zložitý mobilný tovar, ktorý si vyžaduje opravy aúdržbu v pravidelných i nepravidelných intervaloch (Nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 ouplatňovaní článku 83 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel, preambula, bod 21). S vlastníctvom nMV sú spojené aj povinnosti Kupujúceho, predpísané najmä výrobcom, spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou vykonávanou v pravidelných i nepravidelných intervaloch. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 8.5 alebo ďalších podmienok uvedených vZáručných podmienkach, zaniká záruka za akosť nMV a/alebo jeho príslušenstva ako celku aj pred uplynutím záručnej doby. V uvedených prípadoch Predávajúci za vady nMV a/alebo jeho príslušenstva v dôsledku porušenia povinnosti Kupujúceho ďalej nezodpovedá.

8.7 Záruka za akosť nMV a/alebo jeho príslušenstva sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a na nasledujúce prípady, resp. je obmedzená nasledujúcim spôsobom (diely a náplne podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, ktoré sa vymieňajú na náklady Kupujúceho v dôsledku pravidelnej prehliadky a predpísaného servisu):

- náplne – oleje, chladiaca zmes, brzdová kvapalina, náplň klimatizácie, ktoré vyžadujú pravidelné kontroly a pravidelná údržba,

- diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu v dôsledku ich užívania – Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z poskytnutej záruky za akosť (nie za opotrebenie) výlučne v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v Záručných podmienkach, ktoré preberá a berie na vedomie súčasne s nMV a/alebo jeho príslušenstvom

8.8 Kupujúci je povinný znášať nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručného servisu predmetu kúpy. Kupujúci nemá právny nárok na bezplatné vypožičanie náhradného motorového vozidla počas vykonávania záručných opráv. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať voči predávajúcemu náklady na nájom vozidla, taxi, ubytovanie aostatné vedľajšie náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady predanej veci. Poskytnutá záruka za akosť predanej veci sa na uvedené náklady nevzťahuje.


9. Uplatnenie nárokov z vád a zo záruky

9.1 Spôsob a podmienky uplatnenia nárokov Kupujúceho z vád a/alebo zo záruky nMV a/alebo jeho príslušenstva a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Predávajúceho sú upravené v Reklamačnom poriadku, s ktorým Predávajúci Kupujúceho pri dodaní nMV a/alebo jeho príslušenstva oboznámil a ktorý je zverejnený v prevádzkach Predávajúceho a na jeho internetovej stránke www.grif.sk; podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí nMV a/alebo jeho príslušenstva zo strany Kupujúceho tento potvrdzuje, že bezvýhradne s uvedeným Reklamačným poriadkom súhlasí.

9.2 Predávajúci týmto Kupujúcemu - spotrebiteľovi poskytuje nasledovné doplňujúce informácie týkajúce sa zodpovednosti za vady, reklamácií, sťažností a alternatívneho riešenia sporov:

- Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený domáhať sa zrušenia Kúpnej zmluvy, ak nemožno reklamovanú vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu nMV a/alebo jeho príslušenstvo užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne; inak sa môže domáhať primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Kupujúci - spotrebiteľ je povinný rozhodnúť sa o spôsobe vybavenie jeho reklamácie, ktorý od Predávajúceho požaduje, najneskôr pri predložení vyplneného Reklamačného záznamu poverenému pracovníkovi Predávajúceho. Predávajúci na základe jeho rozhodnutia, ktoré z práv si uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie odovzdaním opraveného nMV a /alebo jeho príslušenstva, jeho výmenou, vrátením Kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím bez zbytočných prieťahov po uplatnení reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu nMV a /alebo jeho príslušenstva alebo reklamovanej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, vodôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu nMV a /alebo jeho príslušenstva za nové. Predávajúci vystaví písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a predloží/zašle ho Kupujúcemu – spotrebiteľovi,

- Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, že Predávajúci odpovie na túto žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania vôbec, Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (príp. iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorých zoznam je dostupný na stránke). Kupujúci - spotrebiteľ má právo voľby medzi subjektmi alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Kupujúci - spotrebiteľ môže využiť internetovú platformu na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu dostupnú na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/


10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

10.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom a/alebo VOP. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy zmluvnej strane, ktorej je určené.

10.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj vtedy, ak Kupujúci uhradil Kúpnu cenu vplnej výške, ale dodanie nMV a/alebo jeho príslušenstva nie je možné z dôvodu realizácie opatrení orgánov verejnej správy alebo z iných dôvodov, ktoré nie sú na strane Predávajúceho. Predávajúci, ktorý z uvedeného dôvodu odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný v lehote 14 (štrnásť) dní od doručenia odstúpenia Kupujúcemu vrátiť v plnom rozsahu uhradenú časť Kúpnej ceny.


11. Vyhlásenia zmluvných strán

11.1 Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy vyhlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami Kúpnej zmluvy a VOP, pričom tieto vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nepodpisuje ich v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s ich obsahom a dikciou. Kupujúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VOP a Predávajúci mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť. Kupujúci potvrdzuje, že Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú neprijateľné podmienky/ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach apovinnostiach zmluvných strán v neprospech Kupujúceho, ani neukladajú Kupujúcemu povinnosti bez právneho dôvodu.


11.2 Kupujúci potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s Predávajúcim nebolo podstatným spôsobom narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany Predávajúceho neboli aplikované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť Kupujúceho uskutočniť kvalifikované rozhodnutie, a to najmä obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo iný neprimeraný vplyv, a že Predávajúci v plnom rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb.


11.3. Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi a/alebo pravidlami poctivého obchodného styku, správanie Predávajúceho a/alebo jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky, nemalo by privodiť žiadnu ujmu Kupujúcemu a Kupujúci nebol uvedený žiadnym spôsobom do omylu.

11.4. Kupujúci potvrdzuje, že rozhodnutie o obchodnej transakcii podľa Kúpnej zmluvy bolo prijaté  na základe úplného dostatku informácií, rozhodnutie je jeho slobodným akvalifikovaným rozhodnutím, že sloboda výberu nMV a/alebo jeho príslušenstva nebola žiadnym spôsobom zo strany Predávajúceho negatívnym spôsobom ovplyvnená/ obmedzená.

11.5. Predávajúci nie je povinný posudzovať a nezodpovedá za vhodnosť využitia nMV a/alebo jeho príslušenstva na účel stanovený/predpokladaný Kupujúcim. Kupujúci potvrdzuje, že sa sám informoval a súčasne bol Predávajúcim v plnom rozsahu, úplne, jasne, zrozumiteľne, presne apravdivo informovaný o vlastnostiach, parametroch, náležitostiach nMV a/alebo jeho príslušenstva, ich povahe, hlavných znakoch, tieto mu v plnom rozsahu bez výhrad vyhovujú, o spôsobe použitia, montáže a údržby nMV a/alebo jeho príslušenstva, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho použitia, ďalej o tom, ako a za akých podmienok nMV a/alebo jeho príslušenstvo kupuje, opodmienkach stanovenia výšky Kúpnej ceny, spôsobe jej zaplatenia, o uplatnení všetkých práv Kupujúceho zo záväzkového vzťahu vo vzťahu k nMV a/alebo jeho príslušenstvu, o potrebe garančného servisu, používaní náhradných dielov. Zmluvné strany si nezamlčali ani neopomenuli žiadne podstatné informácie ani iné údaje ohľadom skutočností uvedených vo VOP.

11.6 Kupujúci/spotrebiteľ potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, vykonávanie záručných opráv, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

11.7 Záväzky podľa FIAT Fleet. Kupujúci, ktorý užíva výhody zvýhodnených zákazníkov podl'a FIAT Fleet, sa zaväzuje, že takto kúpené nMV bude vlastniť a/alebo bude jeho držitel'om minimálne po dobu 6 kalendárnych mesiacov od protokolárneho prevzatia nMV od Predávajúceho. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, že Predávajúci je na účely kontroly plnenia tohto záväzku oprávnený Kupujúceho kedykoľvek počas uvedenej lehoty vyzvať, aby predložil dôkaz o vlastníctve a/alebo držbe nMV v podobe originálu osvedčenia oevidencii vozidla (OEV). V prípade, že Kupujúci v lehote do 7 (siedmich) kalendárnych dní od doručenia výzvy nepredloží Predávajúcemu OEV, podľa ktorého je vlastníkom a/alebo držiteľom nMV, sa Kupujúci zaväzuje kspätnému uhradeniu dodatočnej fleetovej zľavy ktorá mu na základe splnených podmienok bola poskytnutá. Svýnimkou úplného zničenia alebo krádeže vozidla.

11.8 Zmluvné strany uzatvárajú Kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami právneho poriadkuSlovenskej republiky a potvrdzujú, že im Kúpna zmluva ako celok ukladá právne záväzky, ktoré sú pre nich záväzné, a ktoré môžu byť voči nim vymáhané podľa ustanovení Kúpnej zmluvy. Výkon a plnenie Kúpnej zmluvy žiadnou zo zmluvných strán nespôsobí:

- porušenie akýchkoľvek ustanovení akéhokoľvek povolenia, autorizácie (poverenia), výnimky, súhlasu alebo

- rozhodnutia vydaného akýmikoľvek orgánmi, ktorým sú zmluvné strany podriadené, a nebude si vyžadovať podanie žiadnej žiadosti o povolenie alebo súhlas na tieto orgány, ani získanie takého povolenia alebo súhlasu,

- porušenie akéhokoľvek zmluvného alebo iného záväzku zmluvnej strany, alebo ustanovení akéhokoľvek zákona, rozhodnutia orgánu štátnej správy, súdneho rozhodnutia, alebo iného právneho aktu záväzného pre zmluvné strany,

- porušenie a ani nebude dôvodom na odstúpenie, neplatnosť, ani predčasné plnenie resp. vymáhanie akejkoľvek povinnosti, uznesenia, zmluvy alebo predpisov, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, ani žiadnej podmienky ani ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú zmluvné strany, ani iných dokumentov, alebo povinností, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

11.9. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy vyhlasuje, že v súvislosti s platným uzavretím a/alebo plnením Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho sa nevyžaduje žiadny ďalší súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo výnimka, podanie alebo registrácia na akomkoľvek orgáne verejnej moci ani uinej osoby, ani uskutočnenie akéhokoľvek predchádzajúceho právneho úkonu.


12. Ochrana osobných údajov

Údaje o prevádzkovateľovi

V súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR"), Objednávateľ, resp. fyzická osoba vystupujúca ako jeho zástupca (ďalej len „Dotknutá osoba“) poskytuje spoločnosti GRIF spol. sr.o., so sídlom Panónska cesta 21, 851 04, Bratislava, IČO: 17333 296 ako prevádzkovateľovi (ďalej len "Prevádzkovateľ") na spracúvanie svoje osobné údaje vnižšie uvedenom rozsahu (ďalej spolu ako "Osobné údaje"). Dotknutá osoba rovnako poskytuje tietoOsobné údaje aj spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 344 143 (ďalej aj "STELLANTIS") ako aktuálnemu zástupcovi výrobcu / importérovi nových motorových vozidiel a originálnych náhradných dielov značky Alfa Romeo, Fiat a Jeepv Slovenskej republike na ďalšie spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ako prevádzkovateľom, pričom pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ako prevádzkovateľom platia nasledovné podmienky:

Aké údaje môžu byť zhromažďované

- Kontaktné údaje: meno, titul, adresa, iniciálky, telefónne čísla, emailová adresa, fax,

- Osobné informácie: dátum narodenia, rodinný stav, členovia rodiny, druh vodičského preukazu, profesia, skúšobné jazdy, záľuby, uprednostňovaný spôsob úhrady, uprednostňovaný kontaktný kanál, VIN, meno spoločnosti,

- Záujmy: údaje o záujmoch, vrátane typu vozidiel, o ktoré má Dotknutá osoba záujem,

- Používanie stránky a komunikácia: ako Dotknutá osoba používa stránku Prevádzkovateľa ači otvára alebo preposiela komunikáciu s Prevádzkovateľom, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích technológií (politika cookies, ktorá obsahuje podrobnosti o tomto spracúvaní je dostupná na webovej stránke Prevádzkovateľa),

- Údaje o nákupoch a službách, vrátane ID zákazníka, čísla zmluvy, informácií o zvolení

možnosti financovania zo strany finančných aleasingových partnerov, podpory, servisu, vrátane sťažností a reklamácií,

- Údaje o histórii Dotknutej osoby ako zákazníka: miera spokojnosti zákazníka (a dodatočné informácie z platformy samostarostlivosti), prijaté ponuky, údaje o kúpe vozidla vrátane modelu, konfigurácie, dátumu kúpy, registrácie, EČV, dátumu objednávky, dodania, držiteľa vozidla, cenníkovej ceny, informácií o záruke, zostatkovej hodnote, nepovinné informácie v rámci poistenia (napr. počet vozidiel v domácnosti, využívanie služieb mobility), nákupné údaje dielov, príslušenstva a produktov životného štýlu, údaje zhromaždené počas návštev predajcu (napr. žiadosti, informácie o konzultáciách, zodpovedný konzultant predaja, servisná história), história kampaní/reakcie na kampane, história sťažností,

- Používanie zariadení (mobilné zariadenia alebo vozidlá) a služieb – ako sú používané,

- Údaje o konfigurácii vozidla: údaje o funkciách a aktuálnych nastaveniach vozidla (identifikované pomocou VIN),

- Technické údaje o vozidle: údaje o tom, ako pracuje alebo pracoval motor a systémy v rámci vozidla, úroveň naplnenia nádrže, zostávajúci dojazd, údaje RTTI (vstupné navigačné údaje), vonkajšia teplota, najazdené kilometre, priemerná rýchlosť,

- Údaje o polohe vozidla alebo mobilného zariadenia,

- Obrazové záznamy monitorované kamerovým systémom vprevádzke Prevádzkovateľa.

Ako sú osobné údaje zhromažďované

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

- ak ho Dotknutá osoba kontaktuje priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky

Prevádzkovateľa s cieľom požiadať o informácie o produktoch a službách,

- ak Dotknutá osoba nakupuje alebo si objednáva produkt alebo službu od Prevádzkovateľa alebo od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o.,

- ak Dotknutá osoba reaguje na marketingové kampane, napr. vyplnenie odpovednej kartičky alebo zadanie údajov on-line na webovej stránke,

- ak Dotknutá osoba navštívi prevádzku Prevádzkovateľa monitorovanú kamerovým systémom,

- ak sú Osobné údaje prenesené od spoločností Skupiny Fiat Chrysler Automobiles alebo iných tretích strán,

- ak Prevádzkovateľovi na základe povolenia prenášajú osobné údaje iní obchodní partneri,

- ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje z iných zdrojov (komerční sprostredkovatelia).

Ak Dotknutá osoba poskytuje údaje v mene niekoho iného, musí zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba sa zaväzuje priebežne aktualizovať svoje údaje tým, že bude Prevádzkovateľa priebežne informovať oakýchkoľvek zmenách údajov.

Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje je možné spracúvať za účelom:

a) uzatvorenia zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie predzmluvných a zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, uskutočnením zvolávacej akcie (právny základ: čl. 6 ods. 1písm. b) GDPR, t. j. plnenie zmluvy); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

b) uzatvorenia zmluvy o výpožičke, odovzdanie a vrátenie/prevzatie vypožičaného vozidla, uskutočnenie predvádzacej/testovacej akcie, plnenie ďalších predzmluvných a zmluvných povinností (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. plnenie zmluvy); pred odovzdaním vypožičaného vozidla sú ďalšie osobné údaje potrebné na overenie/zistenie, či Dotknutá osoba - zákazník spĺňa podmienky stanovené osobitnými predpismi na vedenie vypožičaného vozidla (napr.: číslo občianskeho a vodičského preukazu a ich predloženie v súlade s § 6 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve); maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

c) uzatvorenia zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí asistenčných služieb, poskytnutie servisných služieb, dodanie asistenčnej služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších predzmluvných a zmluvných povinností (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. plnenie zmluvy); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

d) marketingových, reklamných a prieskumných činností Prevádzkovateľa a Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka

a zisťovania jeho preferencií, ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ (právny základ: súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na tento účel 10 rokov; ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, Osobné údaje sú spracúvané len do odvolania súhlasu;

e) vyhovenia záväzným žiadostiam o poskytnutie Osobných údajov, t. j. plnenia zákonných povinností voči orgánom verejnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, príp. stranám sporu v súvislosti konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete, kde je tak Prevádzkovateľ povinný urobiť – právny základ č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa; Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi, maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ich poskytnutia;

f) ochrany majetku Prevádzkovateľa a tretích osôb a ochranu spracúvaných osobných údajov – priestory Prevádzkovateľa na Ondreja Štefanka 7 v Bratislave sú monitorované kamerovým systémom, ktorý slúži na ochranu majetku Prevádzkovateľa a tretích osôb a tiež ochranu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje získané z kamerového záznamu sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu, maximálne 15 dní.

Dotknutá osoba si je vedomá, že poskytnutie Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a), b), c) vyššie je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, alebo v predzmluvných vzťahoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Dobrovoľné je poskytnutie osobných údajov pre účely uvedené v písm. d), kedy Dotknutá osoba vyjadrí svoju voľbu zaškrtnutím príslušného políčka na súhlase, ktorý je priložený kobjednávke alebo zmluve. Súhlas je možné kedykoľvek u Prevádzkovateľa alebo GRIF spol. s r.o. odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo mailom na office@grif.sk alebo na adresu sídla Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o..

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby môžu byť Osobné údaje používané navytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu bude Dotknutá osoba dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude pre ňu relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. a určitých dcérskych spoločností, ako aj určitých zmluvných partnerov aservisov (uprednostňovaný predajca, partneri nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo regionálny partner). Na základe súhlasu môže byť spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. prenášaný zákaznícky profil určitým dcérskym spoločnostiam a zmluvným partnerom a servisom za účelom, aby tieto spoločnosti Dotknutú osobu oslovovali s obsahom, ktorý bude pre ňu relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytla alebo ktoré boli vygenerované na základe používania produktov alebo služieb spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., určitých dcérskych spoločností a zmluvných partnerov a servisov, použité v rámci vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie / preferencie (ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje o používaní z aplikácie uConnect: najazdené kilometre, dojazd); údaje zaplikácie / domovskej stránky / sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont Mopar alebo Fiat People). Úplný zoznam údajov týchto kategórií je k dispozícii online.

Komu sú osobné údaje poskytované

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., sú oprávnení spracúvať Osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálne informácie

ohľadom spracúvania Osobných údajov a aktuálny zoznam (kategórie) sprostredkovateľov Prevádzkovateľa je uvedený na webovom sídle Prevádzkovateľa na adrese https://www.grif.sk/ocharna-osobnych-udajov. Aktuálne informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov zo strany Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. a aktuálny zoznam sprostredkovateľov Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., je uvedený na adrese: https://www.fiat.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Na základe súhlasu Dotknutej osoby môže spoločnosť Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. Osobné údaje prenášať aj dcérskym spoločnostiam, ako aj určitým zmluvným partnerom aservisom (uprednostňovaný predajca, partneri nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo regionálny partner), ktorí môžu používať Osobné údaje Dotknutej osoby a kontaktovať ju na účely uvedené v príslušnom súhlase.

Prenosy údajov do tretích krajín

Osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pre ktorýkoľvek z uvedených účelov, v ktorej môžu byť zákony na ochranu osobných údajov nižšieho štandardu ako v rámci EHP. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bolo s každým Osobným údajom, ktorý je dostupný mimo EHP nakladané v zmysle príslušných záruk. Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EHP, ako je napríklad Kanada a Švajčiarsko, ako krajiny, ktoré zabezpečujú v podstate ekvivalentnú ochranu ako predpisy EHP o ochrane údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné právne záruky. V krajinách, ktoré nedisponujú takýmto schválením, ako je napríklad India alebo Japonsko, Prevádzkovateľ požiada o súhlas s prenosom alebo ich prenesie na základe zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo ukladajú ekvivalentné povinnosti ochrany údajov, pokiaľ nie je možné na základe príslušného zákona o ochrane údajov realizovať takéto prenosy bez takýchto formalít. Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom tu uvedených kontaktných údajov, pokiaľ má záujem nahliadnuť do kópie špecifických záruk vzťahujúcich sa na prenos jeho údajov.

Ako je zachovávaná bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných

nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť Osobných údajov.

Prevádzkovateľ okrem iného využíva nasledovné opatrenia:

- prísne obmedzený osobný prístup k Osobných údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,

- prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,

- uchovávanie vysoko dôverných údajov – napr. údajov z platobnej karty – len v zakódovanej forme,

- požitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania Osobných údajov.

Všetky Osobné údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) Prevádzkovateľa a jeho subdodávateľov alebo obchodných partnerov asú prístupné a používané na základe bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov subdodávateľov alebo obchodných partnerov) Prevádzkovateľa. V prípadoch, kde Prevádzkovateľ Dotknutej osobe poskytol (alebo kde ste si Dotknutá osoba zvolila) heslo, ktoré jej umožňuje získať prístup do niektorých častí domovskej stránky Prevádzkovateľa alebo akéhokoľvek iného portálu, aplikácie alebo služby, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ alebo Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., je Dotknutá osoba zodpovedná za zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, o ktorých ju Prevádzkovateľ informuje. Dotknutá osoba nie je oprávnená heslo prezradiť tretej osobe.

Záruky týkajúce sa údajov o polohe

Niektoré služby je možné poskytnúť Dotknutej osobe len vtedy, keď sprístupní svoju polohu

alebo polohu svojho vozidla. Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe (vrátane údajov získaných ako súčasť servisného procesu vozidla):

- Osobné údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na Dotknutú osobu alebo jej vozidlo len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, vo vzťahu ku ktorému bol udelený súhlas,

- Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to nevyhnutné na

poskytnutie požadovanej služby alebo kde je Prevádzkovateľ zo zákona povinný uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde je Prevádzkovateľ požiadaný poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo akejkoľvek inej tretej strane, bude Dotknutú osobu informovať, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu, aokrem prípadu, keď to nie je dovolené).

- Údaje o polohe vozidla a údaje o polohe zariadenia nie sú prepojené, pokiaľ to nie je potrebné na poskytnutie požadovanej služby.

- Každé iné použitie údajov o polohe pre analytické účely bude realizované na základene zvratne anonymizovaných súborov údajov.

V čase zakúpenia vozidla alebo aktivácie alebo konfigurácie služby alebo aplikácie (napr.

uConnect aaplikácií vo vozidle) bude Dotknutej osobe poskytnutý podrobný popis získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od údajov o polohe. Dotknutá osoba môže mať pod kontrolou, či Prevádzkovateľ naďalej uchováva alebo zhromažďuje tieto údaje prostredníctvom samoobslužného portálu Mopar, takže budúce údaje o polohe prestanú byť zhromažďované. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť niektoré funkcie jeho služieb, ak Dotknutá osoba obmedzí zber jeho údajov o polohe.

Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, t. j. na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Podrobnejšie sú práva Dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 GDPR.

Vyššie uvedené zásady a informácie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahujú na Dotknuté osoby, ktoré nie sú majiteľmi motorového vozidla značky Alfa Romeo, Fiat a Jeep s nasledovnými odchýlkami:

- osobné údaje nebudú poskytované Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ani iným členom skupiny Fiat Chrysler Automobiles, okrem prípadov, keď Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas s takýmto použitím,

- o Dotknutej osobe budú spracúvané len osobné údaje, ktoré poskytne Zhotoviteľovi pri uzavretí zmluvy a v súvislosti s jej plnením, údaje o vozidle a obrazové záznamy monitorované kamerovým systémom v prevádzke Prevádzkovateľa,

- pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému spracovaniu ani profilovaniu, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,

- osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,

- údaje o polohe Dotknutej osoby alebo jej vozidla nebudú spracúvané, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,.

Za podmienok uvedených v tomto článku v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Kupujúci súčasne udeľuje súhlas na telefonické volanie/oslovovanie, zasielanie faxových správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ, a to na účely priameho marketingu.


13. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany si budú písomnosti súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo s jej plnením doručovať na adresy uvedené v úvode Kúpnej zmluvy. Ak by zmluvná strana požadovala doručovanie písomností na inú adresu ako na adresu uvedenú v úvode Kúpnej zmluvy, musí to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane písomne oznámiť a písomnosti odoslané po takomto oznámení novej adresy mu musí už druhá zmluvná strana doručovať na novú jej oznámenú adresu dotknutej zmluvnej strany. Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane doporučenou poštou na adresu určenú podľa tohto bodu Kúpnej zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi.

13.2 Písomnosti súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo s jej plnením si môžu zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, pričom toto doručovanie sa bude pre potreby Kúpnej zmluvy považovať za písomnú formu. V prípade požiadavky zmluvnej strany, ktorá je adresátom písomnosti zasielanej prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, na potvrdenie autentickosti písomnej formy zasielanej písomnosti, je zmluvná strana, ktorá je odosielateľom dotknutej písomnosti, povinná doručiť ju druhej zmluvnej strane – adresátovi aj v riadnej písomnej forme osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

13.3 V prípade, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia Kúpnej zmluvy a/alebo VOP.

13.4 Kúpna zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných sstrán výlučne formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami na jednej listine, inak sú jej zmeny a doplnky neplatné.

13.5 Kúpna zmluva stráca účinnosť (rozväzovacia podmienka zániku účinnosti Kúpnej zmluvy) momentom, keď na základe rozhodnutia Kupujúceho dôjde k zmene spôsobu financovania zaplatenia Kúpnej ceny na spôsob prostredníctvom zvolenej leasingovej spoločnosti / leasingového prenajímateľa, ktorá sa stane vlastníkom nMV a/alebo jeho príslušenstva ako predmetu leasingu namiesto Kupujúceho a sktorou následne po uzavretí Kúpnej zmluvy Kupujúci ako leasingový nájomca uzavrie leasingovú zmluvu a protokolárne prevezme v jej mene predmet leasingu od Predávajúceho. nMV a/alebo jeho príslušenstvo podľa pôvodnej Kúpnej zmluvy sa následne považuje za špecifikáciu predmetu leasingu podľa leasingo