Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Údaje o prevádzkovateľovi

V súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR"), Objednávateľ, resp. fyzická osoba vystupujúca ako jeho zástupca (ďalej len „Dotknutá osoba“) poskytuje spoločnosti GRIF spol. sr.o., so sídlom Panónska cesta 21, 851 04, Bratislava, IČO: 17333 296 ako prevádzkovateľovi (ďalej len "Prevádzkovateľ") na spracúvanie svoje osobné údaje vnižšie uvedenom rozsahu (ďalej spolu ako "Osobné údaje"). Dotknutá osoba rovnako poskytuje tietoOsobné údaje aj spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 344 143 (ďalej aj "STELLANTIS") ako aktuálnemu zástupcovi výrobcu / importérovi nových motorových vozidiel a originálnych náhradných dielov značky Alfa Romeo, Fiat a Jeepv Slovenskej republike na ďalšie spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ako prevádzkovateľom, pričom pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom a Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ako prevádzkovateľom platia nasledovné podmienky:


Aké údaje môžu byť zhromažďované

- Kontaktné údaje: meno, titul, adresa, iniciálky, telefónne čísla, emailová adresa, fax,

- Osobné informácie: dátum narodenia, rodinný stav, členovia rodiny, druh vodičského  preukazu, profesia, skúšobné jazdy, záľuby, uprednostňovaný spôsob úhrady, uprednostňovaný kontaktný kanál, VIN, meno spoločnosti,

- Záujmy: údaje o záujmoch, vrátane typu vozidiel, o ktoré má Dotknutá osoba záujem,

- Používanie stránky a komunikácia: ako Dotknutá osoba používa stránku Prevádzkovateľa ači otvára alebo preposiela komunikáciu s Prevádzkovateľom, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích technológií (politika cookies, ktorá obsahuje podrobnosti o tomto spracúvaní je dostupná na webovej stránke Prevádzkovateľa),

- Údaje o nákupoch a službách, vrátane ID zákazníka, čísla zmluvy, informácií o zvolení  možnosti financovania zo strany finančných aleasingových partnerov, podpory, servisu, vrátane sťažností a reklamácií,

- Údaje o histórii Dotknutej osoby ako zákazníka: miera spokojnosti zákazníka (a dodatočné informácie z platformy samostarostlivosti), prijaté ponuky, údaje o kúpe vozidla vrátane modelu, konfigurácie, dátumu kúpy, registrácie, EČV, dátumu objednávky, dodania, držiteľa vozidla, cenníkovej ceny, informácií o záruke, zostatkovej hodnote, nepovinné informácie v rámci poistenia (napr. počet vozidiel v domácnosti, využívanie služieb mobility), nákupné údaje dielov, príslušenstva a produktov životného štýlu, údaje zhromaždené počas návštev predajcu (napr. žiadosti, informácie o konzultáciách, zodpovedný konzultant predaja, servisná história), história kampaní/reakcie na kampane, história sťažností,

- Používanie zariadení (mobilné zariadenia alebo vozidlá) a služieb – ako sú používané,

- Údaje o konfigurácii vozidla: údaje o funkciách a aktuálnych nastaveniach vozidla  (identifikované pomocou VIN),

- Technické údaje o vozidle: údaje o tom, ako pracuje alebo pracoval motor a systémy v rámci vozidla, úroveň naplnenia nádrže, zostávajúci dojazd, údaje RTTI (vstupné navigačné údaje), vonkajšia teplota, najazdené kilometre, priemerná rýchlosť,

- Údaje o polohe vozidla alebo mobilného zariadenia,

- Obrazové záznamy monitorované kamerovým systémom vprevádzke Prevádzkovateľa.

Ako sú osobné údaje zhromažďované

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

- ak ho Dotknutá osoba kontaktuje priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky Prevádzkovateľa s cieľom požiadať o informácie o produktoch a službách,

- ak Dotknutá osoba nakupuje alebo si objednáva produkt alebo službu od Prevádzkovateľa alebo od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o.,

- ak Dotknutá osoba reaguje na marketingové kampane, napr. vyplnenie odpovednej kartičky alebo zadanie údajov on-line na webovej stránke,

- ak Dotknutá osoba navštívi prevádzku Prevádzkovateľa monitorovanú kamerovým systémom,

- ak sú Osobné údaje prenesené od spoločností Skupiny Fiat Chrysler Automobiles alebo iných tretích strán,

- ak Prevádzkovateľovi na základe povolenia prenášajú osobné údaje iní obchodní partneri,

- ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje z iných zdrojov (komerční sprostredkovatelia).

Ak Dotknutá osoba poskytuje údaje v mene niekoho iného, musí zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba sa zaväzuje priebežne aktualizovať svoje údaje tým, že bude Prevádzkovateľa priebežne informovať oakýchkoľvek zmenách údajov.

Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje je možné spracúvať za účelom:

a) uzatvorenia zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy), dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie predzmluvných a zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, uskutočnením zvolávacej akcie (právny základ: čl. 6 ods. 1písm. b) GDPR, t. j. plnenie zmluvy); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

b) uzatvorenia zmluvy o výpožičke, odovzdanie a vrátenie/prevzatie vypožičaného  vozidla, uskutočnenie predvádzacej/testovacej akcie, plnenie ďalších predzmluvných a zmluvných povinností (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. plnenie zmluvy); pred odovzdaním vypožičaného vozidla sú ďalšie osobné údaje potrebné na overenie/zistenie, či Dotknutá osoba - zákazník spĺňa podmienky stanovené osobitnými predpismi na vedenie vypožičaného vozidla (napr.: číslo občianskeho a vodičského preukazu a ich predloženie v súlade s § 6 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve); maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

c) uzatvorenia zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí asistenčných služieb, poskytnutie servisných služieb, dodanie asistenčnej služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších predzmluvných a zmluvných povinností (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. plnenie zmluvy); Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy;

d) marketingových, reklamných a prieskumných činností Prevádzkovateľa a  Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., najmä za účelom zisťovania spokojnosti zákazníka a zisťovania jeho preferencií, ponuky tovaru a služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania správ elektronickej pošty a služby krátkych správ (právny základ: súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na tento účel 10 rokov; ak dôjde skôr k odvolaniu súhlasu s takýmto spracúvaním, Osobné údaje sú spracúvané len do odvolania súhlasu;

e) vyhovenia záväzným žiadostiam o poskytnutie Osobných údajov, t. j. plnenia zákonných povinností voči orgánom verejnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, príp. stranám sporu v súvislosti konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete, kde je tak Prevádzkovateľ povinný urobiť – právny základ č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa; Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi, maximálne však do uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa ich poskytnutia;

f) ochrany majetku Prevádzkovateľa a tretích osôb a ochranu spracúvaných osobných údajov – priestory Prevádzkovateľa na Ondreja Štefanka 7 v Bratislave sú monitorované kamerovým systémom, ktorý slúži na ochranu majetku Prevádzkovateľa a tretích osôb a tiež ochranu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje získané z kamerového záznamu sa uchovávajú po nevyhnutnú dobu, maximálne 15 dní.

Dotknutá osoba si je vedomá, že poskytnutie Osobných údajov za účelom uvedeným v písm. a), b), c) vyššie je nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, alebo v predzmluvných vzťahoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Dobrovoľné je poskytnutie osobných údajov pre účely uvedené v písm. d), kedy Dotknutá osoba vyjadrí svoju voľbu zaškrtnutím príslušného políčka na súhlase, ktorý je priložený kobjednávke alebo zmluve. Súhlas je možné kedykoľvek u Prevádzkovateľa alebo GRIF spol. s r.o. odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo mailom na office@grif.sk alebo na adresu sídla Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o..

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby môžu byť Osobné údaje používané na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu bude Dotknutá osoba dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude pre ňu relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. a určitých dcérskych spoločností, ako aj určitých zmluvných partnerov aservisov (uprednostňovaný predajca, partneri nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo regionálny partner). Na základe súhlasu môže byť spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. prenášaný zákaznícky profil určitým dcérskym spoločnostiam a zmluvným partnerom a servisom za účelom, aby tieto spoločnosti Dotknutú osobu oslovovali s obsahom, ktorý bude pre ňu relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytla alebo ktoré boli vygenerované na základe používania produktov alebo služieb spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., určitých dcérskych spoločností a zmluvných partnerov a servisov, použité v rámci vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie / preferencie (ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje o používaní z aplikácie uConnect: najazdené kilometre, dojazd); údaje zaplikácie / domovskej stránky / sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont Mopar alebo Fiat People). Úplný zoznam údajov týchto kategórií je k dispozícii online.

Komu sú osobné údaje poskytované

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ a Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., sú oprávnení spracúvať Osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálne informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov a aktuálny zoznam (kategórie) sprostredkovateľov Prevádzkovateľa je uvedený na webovom sídle Prevádzkovateľa na adrese https://www.grif.sk/ocharna-osobnych-udajov. Aktuálne informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov zo strany Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. a aktuálny zoznam sprostredkovateľov Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., je uvedený na adrese: https://www.fiat.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Na základe súhlasu Dotknutej osoby môže spoločnosť Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. Osobné údaje prenášať aj dcérskym spoločnostiam, ako aj určitým zmluvným partnerom aservisom (uprednostňovaný predajca, partneri nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo regionálny partner), ktorí môžu používať Osobné údaje Dotknutej osoby a kontaktovať ju na účely uvedené v príslušnom súhlase.

Prenosy údajov do tretích krajín

Osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pre ktorýkoľvek z uvedených účelov, v ktorej môžu byť zákony na ochranu osobných údajov nižšieho štandardu ako v rámci EHP. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bolo s každým Osobným údajom, ktorý je dostupný mimo EHP nakladané v zmysle príslušných záruk. Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EHP, ako je napríklad Kanada a Švajčiarsko, ako krajiny, ktoré zabezpečujú v podstate ekvivalentnú ochranu ako predpisy EHP o ochrane údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné právne záruky. V krajinách, ktoré nedisponujú takýmto schválením, ako je napríklad India alebo Japonsko, Prevádzkovateľ požiada o súhlas s prenosom alebo ich prenesie na základe zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo ukladajú ekvivalentné povinnosti ochrany údajov, pokiaľ nie je možné na základe príslušného zákona o ochrane údajov realizovať takéto prenosy bez takýchto formalít. Dotknutá osoba môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom tu uvedených kontaktných údajov, pokiaľ má záujem nahliadnuť do kópie špecifických záruk vzťahujúcich sa na prenos jeho údajov.

Ako je zachovávaná bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť Osobných údajov.

Prevádzkovateľ okrem iného využíva nasledovné opatrenia:

- prísne obmedzený osobný prístup k Osobných údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,

- prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,

- uchovávanie vysoko dôverných údajov – napr. údajov z platobnej karty – len v zakódovanej forme,

- požitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania Osobných údajov.

Všetky Osobné údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) Prevádzkovateľa a jeho subdodávateľov alebo obchodných partnerov asú prístupné a používané na základe bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov subdodávateľov alebo obchodných partnerov) Prevádzkovateľa. V prípadoch, kde Prevádzkovateľ Dotknutej osobe poskytol (alebo kde ste si Dotknutá osoba zvolila) heslo, ktoré jej umožňuje získať prístup do niektorých častí domovskej stránky Prevádzkovateľa alebo akéhokoľvek iného portálu, aplikácie alebo služby, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ alebo Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o., je Dotknutá osoba zodpovedná za zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, o ktorých ju Prevádzkovateľ informuje. Dotknutá osoba nie je oprávnená heslo prezradiť tretej osobe.

Záruky týkajúce sa údajov o polohe

Niektoré služby je možné poskytnúť Dotknutej osobe len vtedy, keď sprístupní svoju polohu alebo polohu svojho vozidla. Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe (vrátane údajov získaných ako súčasť servisného procesu vozidla):

- Osobné údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na Dotknutú osobu alebo jej vozidlo len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, vo vzťahu ku ktorému bol udelený súhlas,

- Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby alebo kde je Prevádzkovateľ zo zákona povinný uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde je Prevádzkovateľ požiadaný poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo akejkoľvek inej tretej strane, bude Dotknutú osobu informovať, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu, aokrem prípadu, keď to nie je dovolené).

- Údaje o polohe vozidla a údaje o polohe zariadenia nie sú prepojené, pokiaľ to nie je potrebné na poskytnutie požadovanej služby.

- Každé iné použitie údajov o polohe pre analytické účely bude realizované na základe nezvratne anonymizovaných súborov údajov.

V čase zakúpenia vozidla alebo aktivácie alebo konfigurácie služby alebo aplikácie (napr. uConnect aaplikácií vo vozidle) bude Dotknutej osobe poskytnutý podrobný popis získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od údajov o polohe. Dotknutá osoba môže mať pod kontrolou, či Prevádzkovateľ naďalej uchováva alebo zhromažďuje tieto údaje prostredníctvom samoobslužného portálu Mopar, takže budúce údaje o polohe prestanú byť zhromažďované. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť niektoré funkcie jeho služieb, ak Dotknutá osoba obmedzí zber jeho údajov o polohe.

Práva Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, t. j. na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Podrobnejšie sú práva Dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 GDPR.

Vyššie uvedené zásady a informácie o spracúvaní osobných údajov sa vzťahujú na Dotknuté osoby, ktoré nie sú majiteľmi motorového vozidla značky Alfa Romeo, Fiat a Jeep s nasledovnými odchýlkami:

- osobné údaje nebudú poskytované Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. ani iným členom skupiny Fiat Chrysler Automobiles, okrem prípadov, keď Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas s takýmto použitím,

- o Dotknutej osobe budú spracúvané len osobné údaje, ktoré poskytne Zhotoviteľovi pri uzavretí zmluvy a v súvislosti s jej plnením, údaje o vozidle a obrazové záznamy monitorované kamerovým systémom v prevádzke Prevádzkovateľa,

- pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému spracovaniu ani profilovaniu, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,

- osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,

- údaje o polohe Dotknutej osoby alebo jej vozidla nebudú spracúvané, okrem prípadu, keď s tým Dotknutá osoba výslovne udelí súhlas,.

Za podmienok uvedených v tomto článku v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Kupujúci súčasne udeľuje súhlas na telefonické volanie/oslovovanie, zasielanie faxových správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ, a to na účely priameho marketingu.